Klauzula informacyjna RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L2016, Nr 119) – w dalszej części: RODO – informujemy,
że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tomasz Podyma prowadzący działalność gospodarczą pod firmą E-TOBAK Tomasz Podyma ul. Podkowińskiego
15/6, 46-203 Kluczbork, adres poczty elektronicznej: biuro@e-tobak.pl, numer telefonu: 601 363 662 (dalej ADO); Administrator prowadzi operacje przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych;
2. Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących
ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw:
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 zawarcia i realizacji umowy sprzedaży,
 zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usługi elektronicznej,
 wyrażenie przez Klienta opinii o zawartej umowie sprzedaży,
 zaoferowania Pani/Pana produktów i usług jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu;
4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest konieczność realizacji umowy, której jest Pani/Pan stroną lub podjęcia na Pani/Pana żądania realizacji
działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego
przetwarzania jest:
– uprzednia zgoda Usługobiorcy, Klienta lub potencjalnego Klienta, –
– wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora
(zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora);
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowych;
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty
będące zaangażowane w proces współpracy w celu konieczności realizacji umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej;
7. W czasie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stosujemy następujące zasady:
 Legalności – przetwarzanie danych osobowych może się odbywać wyłącznie, gdy zaistnieje co najmniej jedna z przewidzianych prawem przesłanek (np. zgoda osoby,
od której dane pochodzą);

 Celowości – aby dane mogły być przetwarzane, musi istnieć ku temu konkretny, wyraźny i prawnie uzasadniony cel. Jeżeli przetwarzanie służy różnym celom,
potrzebna jest zgoda/podstawa na wszystkie cele;
 Adekwatności – przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne ze względu na cel ich zbierania;
 Merytorycznej poprawności – Administrator danych jest zobowiązany do tego, aby dane przez niego zbierane były poprawne i w razie potrzeby uaktualniane. Powinien oceniać wiarygodność źródła pozyskania danych oraz wdrożyć sposób weryfikowania prawdziwości przetwarzanych danych;
 Czasowości – zasada ograniczenia przechowywania danych – nie przetwarzamy danych dłużej niż jest to konieczne;
 Integralności i poufności danych – Państwa dane są zabezpieczone za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Dokładamy najwyższej
możliwej staranności, być chronić przekazane informacje przed wszelkimi zagrożeniami;
8. Jako podmioty danych ma Pani/Pan prawo do:
 dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 przenoszenia danych,
 usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
narusza przepisy RODO;
10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na podstawie którego przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w celach
określonych powyżej w punkcie 3 oraz punkcie 4, z wyłączeniem sytuacji gdy wykażemy, że w stosunku do Pani/Pana danych przysługują nam prawnie uzasadnione
podstawy, nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, w szczególności w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu;
11. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez:
 okres realizacji naszego prawnie uzasadnionego obowiązku wynikającego z zawartej umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usługi elektronicznej lub przygotowania
oferty dotyczącej możliwej współpracy w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego i oferowania Państwu bezpośrednio naszych produktów i usług;
 dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przetwarzamy do momentu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.
12. Informacja o dobrowolności podania danych. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale może być konieczne do zawarcia i realizacji
umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usługi elektronicznej lub przygotowania oferty dotyczącej możliwej współpracy. W przypadku niepodania danych niemożliwe będzie zawarcie i realizacja umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usługi elektronicznej lub przygotowania oferty dla potencjalnego Klienta.